Sale!

Warm Me Up

This formula is a commonly used modification of a formula called You Gui Wan.
Ingredients:

  • Shu Di
  • Rou Gui
  • Shan Zhu Yu
  • Du Zhong
  • Dang Gui
  • Gou Qi Zi
  • Tu Si Zi
  • Shan Yao

Available as powder.

100g powder

500g Powder

SKU: SQ6053294 Category: