Pain free

Du Huo Ji Sheng Wan

Certified Organic Ingredients

 • Du Huo
 • Sang Ji Sheng
 • Du Zhong
 • Fang Feng
 • Ji Xue Teng
 • Qin Jiao
 • Bai Shao
 • Bai Zhi
 • Chuan Niu Xi
 • Dang Shen
 • Fu Ling
 • Gan Cao
 • Quan Dang Gui
 • Rou Gui Pi
 • Sheng Jiang
 • Shu Di

Available as powder in 100g and 500g.

SKU: N/A Category: