Sale!

Ouch!

Ingredients

 • Pu Huang
 • Wu Ling Zhi
 • Bai Shao
 • Mu Dan Pi
 • Dang Gui
 • Zhi Zi
 • Huang Qin
 • Chai Hu
 • Xuan Hu
 • Dan Shen
 • Xiang Fu
 • Yu Jin
 • Gan Cao

Available as powder.

100g powder

500g Powder

Capsules coming soon!

SKU: SQ6278324 Category: