Sale!

Jean

Ingredients

 • Cang Zhu
 • Shan Zha
 • Xiang Fu
 • Fu Ling
 • Ban Xia
 • Gan Cao
 • Zao Jiao Ci
 • Chuan Xiong
 • Qing Pi
 • Chen Pi
 • Chi Shao
 • Bai Shao
 • Dang Gui

Available as powder.

100g powder

500g Powder

Capsules coming soon!

SKU: SQ4979353 Category: