Sale!

Build

This formula is an modification of of Ba Zhen Wan

Ingredients

  • Shu Di
  • Dang Gui
  • Bai Shao
  • Chuan Xiong
  • Fu Ling
  • Ren Shen
  • Bai Zhu
  • Zhi Gan Cao

Available as powdered formula

100g powder

500g powder

Capsules available soon

SKU: SQ8420583 Category: